آماده شدن برای کولونوسکوپی جالب نیست، اما مزایای این آزمایش قابل اندازه‌گیری است.من یک کهنه سرباز هستم و سه بار کولونوسکوپی انجام داده ام و می توانم تأیید کنم: نه، آماده سازی سرگرم کننده نیست، اما وحشتناک نیست. بله من و گرسنگی ام روزه دارم. بله، شما بسیار برجسته هستید. اما نه، وقتی تحت آرامبخشی انجام می شود، که روشی است که انجام می شود، در کولونوسکوپی چیزی دردناک نیست. از سوی دیگر، مزایای آن قابل اندازه گیری است. بار دوم، متخصص گوارش سه پولیپ (معروف به آدنوم) را پیدا کرد که آنها را برداشت و برای بیوپسی فرستاد. سرطانی در نظر گرفته می شد، بنابراین من خوش شانس بودم که آن را پیدا کردم و قبل از تبدیل شدن به سرطان آن را حذف کردم.