آیا بیماری همه گیر شخصیت شما را تغییر داد؟ احتمالا.برای بیش از دو سال، کووید مناسک اجتماعی و آیین های عبور را مختل کرد. اکنون یک مطالعه اخیر نشان می دهد که ما کمتر برونگرا، خلاق، موافق و وظیفه شناس شده ایم. کاهش برخی صفات در میان جوانان شدیدتر بود.