ادامهء بارش سرما از سیبریه می آید


خروجی مدلهای هواشناسی معتبر وضع هوای ترسیمی در پیش آگاهی ها مبنی بر ادامه بارشهای جزیره ای در روزهای آینده و نفوذ توده هوای سیبریه از جمعه به شمالغرب را تایید می کند.

ادامهء بارش  سرما از سیبریه می آید

باتوجه به محدوده دامنهء ادامه تا جمعه ساکنان غرب کوتاه خزر و شمالغرب شاهدهای مقطعی در نقطه به صورت طوفان تندری و رگبار و رعدوبرق و در نقاطی ازجمله در شرق اردبیل به شکل باران ملایم خواهند بود.

تا عصر چهارشنبه به ویژه در اردبیل دمای پایینتر از میزان درازمدت این موقع از سال و متمایل به سرد خواهد بود.

از ظهر چهارشنبه با جریان جنوبی و کاهش فشار ستون جو در طول وزش گرمیج روند دما در غرب خزر و شمالغرب افزایش می یابد و پنجشنبه با وزش طوفان ۱۲۵ کیلومتری هوا گرم و به ۳۲ درجه می رسد.

جمعه یک ناوه از شرق اروپا و آناتولی به سمت شمال شمالغرب وارد و از طرف مقابل یورش توده هوای سرد سیبریه که پس از چرخش بر فراز بیابانهای مرکزی آسیا و جنوب روسیه و قفقاز به هوای ایران میوزد به شکل چشمگیرتر در شمالغرب رو به سردی است. خواهد رفت.انتظار کاهش ۲۳ درجه ای دما در اردبیل بیجا نیست. شنبه ۱۷ اردیبهشت روند سرمایش هوا ادامه می دهد و یکشنبه به اوج میرسد.

در روستاهای واقع در ارتفاع ۱۵۰۰ متری اطراف سبلان . سهند و نیمهء غربی آذربایجانغربی برف میبارد.

باتوجه به موقعیت فصل و تغییر فاحش و مکرر الگوها پیش بینی دقیق نحوه اثرگذاری این سیستم بر غرب خزر و شمالغرب از اینک امکان ندارد. ممکن است با لغزش و نفوذ بیشتر هوای مستقر بر فراز قفقاز به عرضهای پایین به ویژه اردبیل ساکنان دشتها نیز برف بهاری باشند. پیش بینی دقیقتر به اطلاع میرسد.

توکلت علی الله مسعود وسیله ایردموسی