ارتباط بیماری‌های قلبی با گروه خونی


انواع تحقیق را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحقیقات پزشکی اخیراً بر روی گروه‌های خونی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارتباط آن‌ها با مشخصه‌های اشخاص حقیقی را انتخاب کنید و انتخاب کنید متنوع اجتناب کرده اند اشخاص حقیقی نهایی حاضر شده‌اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به معنای واقعی کلمه هستند نتایج گروه‌های شگفت‌انگیزی رسیده‌اند کدام ممکن است سلامت می‌تدریجی خونی عملکرد اصلی‌ای را در سلامت نهایی ایفا می‌تدریجی.

فینال آن آرم داده است کدام ممکن است صاحبان گروه‌های خونی خاص اصولاً اجتناب کرده اند دیگران آسیب پذیر تحت تأثیر بیماری‌های قلبی هستند.

گروه خونی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیماری قلبی

بر ایده آن چه آنلاین مکان cnet آشکار کرده است، صفحه بحث مرکز آمریکا فاش کرده است کدام ممکن است اشخاص حقیقی دارای گروه خونی A، B یا نوع AB در مقابل با اشخاص حقیقی دارای نوع O، اصولاً کشف نشده حمله قلبی یا نارسایی قلبی هستند.

افزایش خطر کم است. با این حال تمایز در میزان لخته شدن خون فوق العاده اصولاً است.

بررسی بررسی

آثاری کدام ممکن است در شبیه به بررسی گروه‌های خونی A را انتخاب کنید و انتخاب کنید B، ۵۱ سهم اصولاً کشف نشده ترومبوز قرار گرفتند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۷ سهم اصولاً کشف نشده آمی ریه بودند. عالی اشکال لخته شدن خون از حداکثر کدام ممکن است می‌تواند خطر نارسایی بیماری را نیز افزایش دهد.

انگیزه این افزایش قابل انجام است درمورد به بیماری باشد کدام ممکن است در هیکل اشخاص حقیقی تحت تأثیر نوع A، نوع B یا نوع AB رخ می‌دهد.

گروه‌های خونی A را انتخاب کنید و انتخاب کنید B قابل انجام است باعث «انسداد» یا «ضخیم شدن» شود.

ملاحظه: در گذشته اجتناب کرده اند انجام یا مشاهده این مد درمانی، لطفاً با دکتر متخصص مراجعه به کنید.

تأمین: hiamag