اصلاح رایگان موی سر با محصول!


برای مشارکت به تفکیک پسماند خشک و همچنین کاهش تولید اولین مرکز «پیرایشماند» راه ندازی شد.

همشهری آنلاین نوشت برای مصرف مردم به تفکیک پسماند خشک و همچنین کاهش تولید، اولین مرکز اولین «پیرایشماند» و دومین مرکز «ورزشمند» تهران در خیابان کمیل منطقه ۱۰ راه اندازی شد.

برای مشارکت به تفکیک پسماند خشک و همچنین کاهش تولید اولین مرکز «پیرایشماند» و دومین مرکز «ورزشمند» شهر تهران در خیابان کمیل منطقه ۱۰ راه اندازی شد.

شهردار منطقه ۱۰ با اعلام این خبر گفت: «وجود گردها و کتف‌کولی‌ها از مهم‌ترین معضلات شهر تهران است و به همین بهانه یکی از موضوعات مهمی است که در حوزه فرهنگ‌سازی شهری باید بررسی شود که منطقه پسماند است. مدیریت بهره‌برداری بهینه از ظرفیت‌های پسماندهای خشک‌تر از الزاماتی است که برای مصرف بسیاری از را همراه دارد. »

«رضا شرفی» در ادامه به راه‌اندازی اولین مرکز «پیرایشماند» شهر تهران با هدف فرهنگ‌سازی تفکیک‌های خشک و تر میان مناطق منطقه ۱۰ می‌کند و در این توضیح توضیح می‌دهد: «در قبال دریافت و تحویل پسماند خشک از سوی شهروندان، اعتباراتی به آنها برای استفاده از خدمات آرایشگاه مردانه با نرخ گذاری دولتی در مرکز پسماند خیابان کمیل ارائه می شود. »

به گفته شرفی، همچنین دومین مرکز «ورزشمند» شهر تهران نیز در این مجموعه راه‌اندازی شد که در منطقه ۱۰ در قبال ارائه پسماند خشک در دریافت مرکز پسماند اعتباراتی برای خرید البسه و لوازم ورزشی شامل حالشان می‌شود.

شهردار منطقه ۱۰ درپایان افزود : «نخستین مرکز ورزشماند شهر تهران در خیابان هاشمی با حضور مدیر سازمان مدیریت پسماند بهره برداری رسید. همچنین در منطقه ۱۰ دو مرکز پسماند فعالیت می‌کند که در مجموعه خیابان کمیل به‌عنوان بزرگترین مجموعه تحویل پسماند خشک شهر تهران فعالیت می‌کند. در این مجوعه، علاوه بر پیرایشماند و ورزشماند، مرکز بیمه پسماند، مرکز میوه‌ماند و گلمان نیز فعالیت دارند. »