افزایش صد میلیارد تومانی شهرت محرومیت‌زدایی شهرستان کلید را انتخاب کنید و انتخاب کنید جرگلان در بودجه ۱۴۰۱


تذکر:

افزایش صد میلیارد تومانی اعتبار محرومیت‌زدایی شهرستان راز و جرگلان در بودجه ۱۴۰۱

در گزارشی به نقل اجتناب کرده اند خانه ملت، محمد وحیدی در دیدار با اعضای شورای شهر را انتخاب کنید و انتخاب کنید معتمدین جرگلان، با ردیابی به این کدام ممکن است محرومیت‌زدایی کلید را انتخاب کنید و انتخاب کنید جرگلان در ردیف بودجه ۱۴۰۱ افزایش ۱۰۰ میلیارد تومانی دارد، می‌گوید: بهداشت، راه را انتخاب کنید و انتخاب کنید آموزش نیز اجتناب کرده اند سرفصل های این اعتبارات است.

عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری در مجلس شورای اسلامی با خاص اینکه اختیارات این شهرت به شورای این سیستم ریزی استان داده شده است، شکسته نشده داد: در شهرت بودجه ۱۴۰۱ نیز ۵ میلیارد تومان برای ساختار مطالعاتی اسب اصیل ترکمن تصویب شده است.

وحیدی تصریح کرد: ۴۰ حرفه در بخش اسب می‌توان تحمیل کرد کدام ممکن است باید اجتناب کرده اند این قابلیت استفاده شود.

وی باهای برنکه باید استان را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرستان ارتقاء یابد، اضافه کرد: عالی سعود بلند مدت خوبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید فرصتهای صحیح برای بازگشت جوانانی کدام ممکن است اجتناب کرده اند شهر خارج شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحمیل شود.

مشاور مردمان بجنورد، مانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید سملقان، کلید را انتخاب کنید و انتخاب کنید جرگلان، گرمه را انتخاب کنید و انتخاب کنید جاجرم در مجلس شورای اسلامی با قانون اساسی جستجو در تحمیل دانشکده آموزشی استفاده شده در جرگلان، افزود: با پیگیری هایی کدام ممکن است قول مساعد برای تحمیل دانشکده آموزشی – استفاده شده در جرگلان تبدیل می شود. اجتناب کرده اند سوی مسئولین این دانشکده در ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید استان گرفته شده امیدواریم {این مهم} سریع محقق شود.

وحیدی در نهایت ضمن ردیابی به فعالان انسانی آموزشی در شهرداری خاطر آرم کرد: تحمیل چشم اندازها صحیح را انتخاب کنید و انتخاب کنید پاسخگوی خواستن مردمان باعث کاهش آسیب‌های اجتماعی در جرگلان می تواند./

بالا پیام

تأمین: خانه ملت

نویسنده: