افکار هیکل روح خرید و فروش را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسکن: ۶ پرس و جو کلیدی پاسخ داده شده است

یافتن خوشبختی در مسکن سرراست نیست. اصولاً مردمان به هیچ وجه در مسکن خوشبختی پیدا نمی کنند از نمی دانند چه می خواهند، را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی وقتی بدانند، مشخص نیستند برای رسیدن به آن است چه کاری انجام دهند، هر دو ادراک ندارند کدام ممکن است قابل دستیابی است.

کارهای آسان زیادی موجود است کدام ممکن است می توانید {برای تغییر} مسکن شخصی انجام دهید. استقامت را انتخاب کنید و انتخاب کنید زمان تمایل دارد. اجتناب کرده اند آنجایی کدام ممکن است ۹۰ سهم مسکن ما رفتار است، پس نکته کلیدی اینجا است کدام ممکن است بر روی عادات شخصی کانون اصلی کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید آغاز به تنظیم آن رفتار ها یکی یکی کنید. اگر توشه‌ای باقی‌مانده اجتناب کرده اند قبلی شخصی دارید، سیستم‌هایی مربوط به کدهای شفا هر دو مدیتیشن «چگونه افکار ممکن است می‌تواند ممکن است را خوشایند نگه دارد» ارائه می دهیم کمک می‌تنبل به همان اندازه آن سبدها را بردن کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارائه می دهیم امکان درمانی می‌دهد.

درک اینکه این تکنیک آسان چگونه واقعاً کار می کند، برای به انگشت انتقال بیشترین بهره اجتناب کرده اند آن فوق العاده حیاتی است. مربوط به هر عامل عکس، آنچه در آن تنظیم می کنید تصمیم گیری می تنبل کدام ممکن است چه چیزی اجتناب کرده اند آن به انگشت می آورید. اگر هیکل شخصی را همراه خود غذای ناسالم مصرف شده می کنید، افکار شخصی را پر اجتناب کرده اند عقب کشیدن بافی می کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند مسکن غیر سکولار شخصی غافل می شوید، پیش بینی نداشته باشید کدام ممکن است اجتناب کرده اند مزایای خوب مسکن شاد، شاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید فراوان بهره مند شوید.

۱. کسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسکن افکار روح هیکل چیست؟

آن یک است رویکرد کل هیکل به خرید و فروش را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسکن ممکن است است. هنگامی کدام ممکن است {برای تغییر} مسکن شخصی در یکی اجتناب کرده اند سه بخش بی نظیر: سلامت، ثروت هر دو روابط، تکنیک تحمیل می کنید، رویکرد افکار، هیکل را انتخاب کنید و انتخاب کنید روح را در پیش می گیرید. ممکن است به هر مشکلی اجتناب کرده اند سه جهت مختلف برخورد می‌کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس افکار، هیکل را انتخاب کنید و انتخاب کنید روح را همراه خود هم، به صورت مماس، برای رفع اشکال می‌خواهید.

{برای تغییر} موفقیت آمیز، هیکل ممکن است باید اقدامات مناسب را انجام دهد. افکار ممکن است باید چیزهای مناسب را ادراک تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرکز ممکن است، بخشی اجتناب کرده اند روح ممکن است، باید همراه خود افکار ممکن است موافق باشد.

۲. سه ناحیه کلیدی کانون اصلی کدامند؟

سه مهم سیستم عبارتند اجتناب کرده اند افکار، هیکل را انتخاب کنید و انتخاب کنید روح. ممکن است باید افکار، هیکل را انتخاب کنید و انتخاب کنید روح مفید داشته باشید به همان اندازه بتوانید همراه خود ۱۰۰ سهم قابلیت در مسکن شخصی ورزش کنید. اگر چمدان هر دو مشکلاتی دارید، این مسائل هم دارایی ها، نشاط را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم هیکل ممکن است را تخلیه می تنبل. اجتناب کرده اند شر {چمدان ها} خلاص شوید را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای مقابله همراه خود امتیازات شخصی اقدام موثری انجام دهید را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرحله نشاط را ارائه می دهیم بازگردانید را انتخاب کنید و انتخاب کنید به بهزیستی شخصی {کمک کنید}. علاوه بر این، روزی کدام ممکن است در مسکن شخصی اوقات فراغت، لذت، عشق را انتخاب کنید و انتخاب کنید کانون اصلی دارید، امتحان شده برای حضور در اهدافتان فوق العاده دستی تر است.

۳. سه بخش کلیدی تصمیم گیری هدف چیست؟

سه بخش کلیدی تمرکز بر عبارتند اجتناب کرده اند بهزیستی، ثروت را انتخاب کنید و انتخاب کنید روابط. با بیرون بهزیستی، نشاط مورد نیاز برای بدست آوردن به نیازها شخصی را ندارید. با بیرون ثروت دقیق، ممکن است دارایی ها مورد نیاز برای تحمیل تنظیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید تامین پولی رویاهای شخصی را ندارید. دارایی ها می توانند هر چیزی باشند، اجتناب کرده اند آموزش گرفته به همان اندازه دارایی ها پولی را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این اشخاص حقیقی مسکن ممکن است. موفقیت ممکن است را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این بدست آوردن به اهدافتان به از گرفتن پول بستگی ندارد. این بستگی دارد یافتن راه رفع های مؤثر برای مشکلات را انتخاب کنید و انتخاب کنید آزاد کردن چمدان های شخصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس اقدام دارد.

روابط روی دسر هستند. اگر کسی را نداشته باشید کدام ممکن است آن را همراه خود او به اشتراک بگذارید، موفقیت چه فایده ای دارد؟ هیچ خوب اجتناب کرده اند ما در خلاء کار نمی کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر نیاز دارید واقعاً شاد باشید، مهمترین راه از گرفتن روابط خوشایند است. ما به دنیا آمده ایم به همان اندازه دوست داشته باشیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید دوست داشته باشیم.

۴. ایده این ایده چیست؟

ایده افکار هیکل روح کسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسکن آسان است: هر تکنیک کدام ممکن است {برای تغییر} مسکن شخصی ابداع می کنید بر هر سه مهم کانون اصلی دارد، به همین دلیل تکنیک ای را تحمیل می کنید کدام ممکن است در کمک ارائه می دهیم در بدست آوردن به اهدافتان مؤثر است. اجتناب کرده اند آنجایی کدام ممکن است افکار، هیکل را انتخاب کنید و انتخاب کنید روح همراه خود هم کار می کنند، هر تغییری کدام ممکن است تحمیل می کنید باید برای ادغام کردن این سه عامل باشد. این بر ایده مفهومی است کدام ممکن است ممکن است پس اجتناب کرده اند مطالعه “علم ثروتمند شدن” نوشته والاس واتلز تحمیل کردم.

اجرای این تکنیک سه مرحله ای بر ایده آنچه اجتناب کرده اند مطالعه کتاب “قوانین موفقیت” جک کنفیلد آموختم است. او خوب این سیستم صبحگاهی پیشنهادی را اشاره کردن می تنبل کدام ممکن است برای ادغام کردن ۲۰ دقیقه بازی، ۲۰ دقیقه مدیتیشن را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۰ دقیقه مطالعه مطالب است.

اگرچه تحمل تأثیر بررسی ممکن است با توجه به تعلیم عیسی، ذن را انتخاب کنید و انتخاب کنید فیزیک کوانتومی را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این دوران خدمت ممکن است در نظامی آمریکا است، با این حال بی طرفانه اجتناب کرده اند سیستم اعتقادی است. بر ایده اصول واقعیت جهانی بشر را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصول جهان حرکت می تنبل. این دلیل است، این تکنیک برای هر کسی با بیرون برای درمان سیستم اعتقادی واقعاً کار می کند. این با توجه به منطبق کردن باورهای شخصی همراه خود جهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید نحوه کار .

۵. چگونه این تکنیک را در مسکن شخصی پیاده کنم؟

سیستم واقعا آسان است. ممکن است ۲۰ دقیقه در روز را صرف هر کانون اصلی می کنید: افکار، هیکل را انتخاب کنید و انتخاب کنید روح. یعنی ۲۰ دقیقه بازی، ۲۰ دقیقه مدیتیشن را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۰ دقیقه بررسی چیزی برای مصرف شده افکار ممکن است را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمک به تنظیم باورهایتان. ممکن است انواع می کنید کدام ممکن است چه نوع تمرینی انجام دهید، چه چیزی بیاموزید را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند چه مدیتیشنی بیشترین استفاده را ببرید، به همین دلیل آن یک است این سیستم سفارشی است.

۶. اجتناب کرده اند مکان می توانم دانش بیشتری اکتسابی کنم؟

کتاب ممکن است “ساعت امکانات: وقتی عیسی، ذن را انتخاب کنید و انتخاب کنید فیزیک کوانتومی همراه خود نظامی آمریکا جلب رضایت می کنند” را بیاموزید. برای هر {کسی که} بخواهد بدون هیچ هزینه ای به راحتی در دسترس است است. ماموریت ممکن است کمک به هر کسی است کدام ممکن است تمایل دارد مسکن شخصی را تنظیم دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به مسکن سرشار اجتناب کرده اند بهزیستی، ثروت، رفاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوشبختی انگشت یابد.