بیش از ۲۳۱ میلیون متر مکعب گاز طبیعی در اردبیل


شرکت گاز استان اردبیل از تحویل بیش از ۲۳۱ میلیون متر مکعب گاز طبیعی به مکان های سوخت CNG استان در سال گذشته خبر داد.

موقعیت برق

سردار اسمیلی مدیر عامل شرکت گاز استان اردبیل به نقش بارز گاز طبیعی در کاهش هوای شدید بیان کرد: دولت در جایگزینی گاز طبیعی به جای سوخت های فسیلی در صنعت حمل و نقل و انتقال بیش از حد بر کاهش مصرف زیست محیطی فواید متعدد را. برای کشور به کاهش بنزین، همراه کاهش هزینه های دولت در حمل و نقل و نقل و نظایر آن نمونه ای از این فواید این طرح است.

وی با اشاره به توزیع ۲۳۱ میلیون متر مکعب گاز به جایگاه های CNG استان گفت: از این میزان گاز تحویلی، بیش از ۲۱۰ میلیون متر مکعب مربوط به مکان های داخل شهری و بیش از ۲۱ میلیون متر مکعب مربوط به جایگاه های بین راهی است.

اسماعیلی در ادامه گفت: در حال حاضر ۶۹ جایگاه CNG در استان در امر توزیع گاز فعالیت دارند که از این تعداد ۲۳ جایگاه دو منظوره و ۴۶ جایگاه تک منظوره بوده و تعداد ۲۶ جایگاه در سطح شهر اردبیل و ۴۳ جایگاه در سایر نقاط استان فعال هستند. که با توجه به جایگاه های سوخت در استان، در زمینه توزیع و تحویل گاز به خودرو در حال حاضر مشکلی وجود ندارد و دسترسی به مکان های سوخت CNG در مناطق اقصی استان به سهولت امکان پذیر است.