تذکر تذکر تقلید کسب اطلاعات در مورد چگونگی رؤیت هلال ماه شوالروز یکشنبه ۱۱ اردیبهشت برابر همراه خود ۲۹ ماه رمضان، زمان شکار هلال ماه شوال است. به لحاظ آموزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید جوی، هلال ماه‌نو در شامگاه روز یکشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ در هیچ سطح‌ای اجتناب کرده اند ایران (را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی ملت‌های شمالی) همراه خود توجه غیرمسلح دیده نمی‌شود. برای دیدن آن هر دو جدا از از گرفتن تلسکوپ دوربین دوچشمی محکم؛ به رصدگاه صحیح، وضعیت جوّی خوشایند را انتخاب کنید و انتخاب کنید استعداد بالای رصدگر خواستن دارد.
مطابق احادیث معصومین (ع)، تحریک کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوک ماه مبارک رمضان، باید همراه خود «رؤیت هلال» باشد؛ بعد اجتناب کرده اند به وجود برخورد کردن ابزارهای نجومی، این موضوع مطرح شد کدام ممکن است خواه یا نه رؤیت ماه همراه خود تلسکوپ هر دو دوربین نجومی «رؤیت» می‌شود؟ به همین دلیل، فق‌ها به استفاده اجتناب کرده اند ابزار نجومی، ۲ تذکر دارند. برخی اجتناب کرده اند فقها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مراجع عظام تقلید معتقدند کدام ممکن است رویت ماه نو حتماً باید همراه خود توجه غیر مسلح انجام شود. در حالی کدام ممکن است گروهی تولید دیگری استلال ماه همراه خود توجه را انتخاب کنید و انتخاب کنید دوربین را انتخاب کنید و انتخاب کنید تلسکوپ را نیز کافی می‌دانند. آن عده اجتناب کرده اند مراجع تقلید کدام ممکن است رؤیت همراه خود ابزار اصلی می‌دانند، عبارتند اجتناب کرده اند آیات عظام سید علی خامنه‌ای، حسین نوری همدانی، سید کاظم حسینی حائری، عباس محفوظی، مرحوم محمدتقی بهجت، مرحوم محمد فاضل لنکرانی، مرحوم سید محمود هاشمی شاهرودی (جناب شاهرودی) ، ساده همراه خود دوربین های متعارف را می دانست، ۹ تلسکوپ را).
با این حال اکثر فقها را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازرسی تقلید، ساده رؤیت همراه خود توجه را اصلی می‌دانند. شبیه آیات عظام مرحوم سید روح الله خمینی، سید علی سیستانی، مرحوم لطف‌الله صافی گلپایگانی، حسین وحید خراسانی، ناصر مکارم شیرازی، سید موسی شبیری زنجانی، سید محمدسعید حکیم، سید محمدتقی مدرسی، مرحوم سید ابوالقاسم خویی، مرحوم محمدعلی اراکی، مرحوم سید محمدرضا گلپایگانی، مرحوم سید محمد صدر.
برای الگوی تعدادی از استفتاء اجتناب کرده اند مراجع تقلید را {در این} خصوص بیاموزید:
آیت‌الله خامنه‌ای: رؤیت ماه همراه خود وسیله، فرقی همراه خود رؤیت به طریق عادى اصلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصلی نیست. ملاک کدام ممکن است عنوان رؤیت محفوظ باشد. پس رؤیت همراه خود توجه را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود عینک را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود تلسکوپ محکوم به تصمیم واحدند. با این حال با اشاره به آینه کردن به کامپیوتر کدام ممکن است در آن صدق عنوان رؤیت معلوم نیست محل انواع است.
آیت الله سیستانی: میزان رؤیت هلال ماه نو، دیدن آن همراه خود توجه روال غیر مسلح است.
حضرت آیت‌الله‌العظمی شبیری زنجانی: طبق تذکر معظم له، ملاک برای نشان دادن ماه قمری، دیده شدن ماه شوال همراه خود توجه روال است. به همین دلیل اگر برای هر کدام اجتناب کرده اند مقلدین، قابل رؤیت هلال ماه همراه خود توجه روال است، آن هم برای قلمرو مکلف را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارتفاعات نزدیک را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر ایده گزارش های قابل اعتقاد، تدریجی تبدیل می شود، عید فطر برای آن ها تدریجی تبدیل می شود.
آیت الله جوادی آملی: حضرت آیت الله العظمی جوادی آملی در عملکرد عملکرد اول ماه قمری در دلیل المسائل شخصی دقیق می‌دارند: اول ماه قمری کدام ممکن است ۱. شکاف را انتخاب کنید و انتخاب کنید نسبت ماه را انتخاب کنید و انتخاب کنید آفتاب، ۲. [فاصله و نسبت]ماه را انتخاب کنید و انتخاب کنید پایین را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳. مجموع ۲ نسبت یاد شده به قدری باشد کدام ممکن است رؤیت ماه به صورت روال امکان پذیر باشد. چه طریق ثبوت اول ماه امکان دیدن همراه خود توجه غیر مسلح است را انتخاب کنید و انتخاب کنید چه موضوع اصیل [اول ماه]است نسبتهای سهگانه است.
آیت الله سبحانی: در رؤیت هلال، توجه مسلح کافى نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید رؤیت همراه خود توجه غیر مسلح باشد، ولى اگر همراه خود توجه مسلح جاى هلال معیّن شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس همراه خود توجه غیر مسلح دیده شود کافى است.
دلیل برای اختلاف در رویت هلال ماه اینجا است کدام ممکن است اگر در شهر هر دو قلمرو‌ای ماه برای کدام شهرها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مناطق اول می‌شود، {در این} تعدادی از الگوی اجتناب کرده اند جمله آیت‌الله بهجت را انتخاب کنید و انتخاب کنید آیت الله سیستانی بر این باورند کدام ممکن است اگر ماه باشد. در شهری کدام ممکن است تنها در آن شهر را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرهایی کدام ممکن است هم افق همراه خود آن باشند، اول ماه تدریجی می‌شود.
برخی تولید دیگری شبیه آیت الله تبریزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آیت الله خویی بر آنند کدام ممکن است اگر در شهریور ماه در تمام شهرهایی کدام ممکن است در عصر همراه خود این شهر مشترک هستند، اول ماه تدریجی تبدیل می شود.تمایز فتواها سریع به علمای شیعه نیست. را انتخاب کنید و انتخاب کنید در فقهای اهل عرف نیز اختلافاتی موجود است، با این حال علمای اهل عرف در پیش آگهی اول ماه فوق العاده به تصمیم تحت سلطه می‌دهند. به این انجمن کدام ممکن است اجتناب کرده اند آن‌ها به تصمیم تحت سلطه اصالت داده شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید حجیّت را تنها اجتناب کرده اند آنِ تصمیم تحت سلطه دانسته اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید راه‌های عکس برای نشان دادن هلال را در صورت حجّت می‌دانند کدام ممکن است تحت سلطه آن را می‌بیند.