حاکمیت ۹ میلیادری پرسپولیس


کمیته وضعیت فدراسیون فوتبال آرای خود را درباره پرونده های مطروحه اعلام کرد.

به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، کمیته وضعیت بازیکنان آرای جدید خود را در خصوص پنج پرونده مطروحه به شرح زیر اعلام کرد:

با توجه به علی قربانخانی از باشگاه پیکان تهران، این باشگاه به پرداخت یک میلیارد و ۵۶ میلیون ریال بابت اصل مبلغ و مبلغ ۳۴ میلیون ریال هزینه پرداختی در حق شک خواهان محکوم شد.

در پی شکایت عبداله ناصری از باشگاه نفت آبادان، این باشگاه به مبلغ ۳ میلیارد و ۴۰۰ میلیون و ۳۰ هزار ریال بابت مبلغ اصلی و مبلغ ۷۴ میلیون و ۱۱۰ و ۲۷۴ ریال بابت هزینه پرداختی در حق خواهان محکوم شد. همچنین کمیته وضعیت نسبت به دعوی خواهان به میزان ۴۹۹ میلیون و ۷۰ هزار ریال قرار رد صادر کرد.

*در شکایت علی علیپور از باشگاه پرسپولیس، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۹ میلیارد و ۱۰ میلیون ریال بابت اصل و مبلغ ۱۹۶ میلیون و ۸۸ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد. همچنین کمیته وضعیت نسبت به دعوی خواهان به ۹۰۰ میلیون ریال میزان رد صادر می کند.

در پی شکایت باشگاه سایپا از محمدرضا دیناروند، کمیته وضعیت دعوی باشگاه سایپا به طرف محمدرضا دیناروند مردود کرد.

با توجه به شکایت حکیم حزباوی پور از باشگاه ویستا توربین، این باشگاه به مبلغ ۸۰۰ میلیون ریال بابت فصل اول و ۴۷ میلیون ریال بابت غرامت فصل دوم به عنوان درخواست اصلی و مبلغ ۲۷ میلیون و ۶۸۶ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد. می شود و نسبت به مازاد خواست قرار رد دعوی صادر می شود.