خودروی ایرانی گرانتر اجتناب کرده اند هواپیمای خصوصی!


در حالی کدام ممکن است مانکن دناپلاس همراه خود قیمت ۴۰۰ میلیون تومان دسترس در بازار به کالا می رسد، همراه خود این پول می شد عالی هواپیمای تک سرنشین خریداری کرد.
قیمت جدید هواپیمای سسنا ۱۰۰ میلیون ارزانتر اجتناب کرده اند خودروی تولیدی داینا پلاس است ایران خودرو او هست!
قیمت خودروی ایرانی از هواپیمای شخصی بیشتر است

تأمین: فینال خبر