خورده شدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید سلامت – خورده شدن خوشایند چیست؟

خورده شدن خوشایند چیست؟

ممکن است سردرگمی های زیادی را با توجه به اینکه “خورده شدن خوشایند” چیست، دیده ام. ممکن است سردرگمی های زیادی با توجه به تقویت می کند ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید سردرگمی با توجه به تمایز بین ویتامین های غذایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید محصولات دیده ام. ممکن است دیده ام کدام ممکن است این تعاریف درک نشده را انتخاب کنید و انتخاب کنید به خطا استفاده نشده اند. بیایید به قوانین اولین بپردازیم.

آنچه هیکل خواهید کرد به آن است خواستن دارد

چهل ماده مغذی موجود است کدام ممکن است در هیکل ساخته نمی شود. آنها اسیدهای چرب حیاتی، ۱۵ ویتامین، ۱۴ ماده معدنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۰ اسید آمینه هستند. در مجموع این چهل ماده مغذی می خواست هیکل برای انجام بهینه هستند. همه چهل ماده مغذی همراه خود هم کار می کنند. به همین دلیل، فقدان هر منصفانه ممکن است در نتیجه کمبودهایی شود کدام ممکن است ممکن است برای بهزیستی خواهید کرد مشکلاتی تحمیل تدریجی.

این داروها مغذی را اجتناب کرده اند مکان تهیه می کنید؟ اجتناب کرده اند غذایی کدام ممکن است می خوریم.

چه روزی تقویت می کند خوردن کنیم؟ خواهید کرد این ویتامین های غذایی، داروها معدنی، اسیدهای چرب حیاتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسیدهای آمینه را روزی پایان دادن می کنید کدام ممکن است خواستن بدنتان را اجتناب کرده اند غذایی کدام ممکن است می خورید بدست آمده نمی کنید.

مطمئنا، اینجاست کدام ممکن است غذاهای طبیعی فرآوری نشده وارد می شوند. خواهید کرد تا حد زیادی اجتناب کرده اند این چهل ماده مغذی را روزی بدست آمده می کنید کدام ممکن است آن را اجتناب کرده اند غذای دقیق بدست آمده کنید، ۹ غذاهای فرآوری شده همراه خود لیستی اجتناب کرده اند “سایر داروها” روی برچسب.

غذاهای طبیعی محصولات طبیعی تایید شده ای هستند کدام ممکن است طبق استانداردهای سختگیرانه انبساط را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرآوری شدند. حداقل ۳ سال است کدام ممکن است هیچ ماده شیمیایی مضری در زمینی کدام ممکن است این وعده های غذایی انبساط می کنند استفاده نشده است. آنها اجتناب کرده اند فرآیند ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید داروها سازگار همراه خود اطراف زیست برای افزایش گرد و غبار را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریت آفات استفاده می کنند. نتیجه اینجا است کدام ممکن است غذاهای طبیعی دارای داروها مغذی بیشتری برای هیکل هستند.

ترمیم بدنه

همراه خود کشف کردن اینکه هیکل شخصی را ترمیم خواهد کرد، اگر ابزار صحیح (هر دو داروها مغذی قابل مقایسه با بالا) داشته باشد، می‌توانیم ببینیم کدام ممکن است چگونه شفای خالص حاصل می‌شود.

در شفای خالص، خواهید کرد همراه خود داروها مغذی می خواست هیکل برای آن اشکال خاص بهزیستی تقویت می کند می‌کنید. معمولاً ضعیف داروها مغذی خاصی موجود است کدام ممکن است اشکال را در ابتدا تحمیل می تدریجی. این کمبودها ممکن است منصفانه هر دو مختلط اجتناب کرده اند چهل ماده مغذی می خواست هیکل برای انجام دقیق باشد. یعنی تحمیل قدرت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ترمیم شخصی.

بازیابی؟ هیکل اجتناب کرده اند سلول ها {تشکیل شده است} را انتخاب کنید و انتخاب کنید سلول ها همه وقت در جاری از دست دادن زندگی هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید سلول های جدید همه وقت ساخته می شوند. این کدام ممکن است خواه یا نه سلول‌های مفید جدید ساخت می‌شود هر دو سلول‌های ناسالم، بستگی دارد داروها مغذی صحیحی دارد کدام ممکن است برای این ترمیم به راحتی در دسترس است هستند. منصفانه نجار خوشایند ممکن است منصفانه مبلمان انصافاً بسازد، با این حال به چوب را انتخاب کنید و انتخاب کنید میخ محکم را انتخاب کنید و انتخاب کنید محکم خواستن دارد. اگر ساده تخته سه لا را انتخاب کنید و انتخاب کنید منگنه داشت، مبلمان خوبی به بازو نمی آورد.

با توجه به تقویت می کند های طبیعی چطور؟

محصولات بخشی اجتناب کرده اند داروها مغذی حیاتی برای بهزیستی نیستند. خواه یا نه اینها شبیه به نوع تقویت می کند هستند؟

اجتناب کرده اند محصولات دارویی شناخته شده به عنوان داروخانه بی تجربه یاد تبدیل می شود. محصولات دارویی برای مبادله هر دو آسانسور داروهای دارویی استفاده می شوند (مواظب باشید در گذشته اجتناب کرده اند مخلوط کردن دارو را انتخاب کنید و انتخاب کنید داروی طبیعی همراه خود داروساز شخصی مراجعه به کرده باشید).

محصولات خالص هستند: آنها داروها شیمیایی ساخته بازو بشر نیستند. آنها را می توان به صورت کمپرس، چای هر دو دم کرده خوردن کرد. آنها علاوه بر این شناخته شده به عنوان عصاره در متعدد اجتناب کرده اند داروهای طبیعی حال هستند.

محصولات دارویی هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در گذشته اجتناب کرده اند سال ۱۹۲۰ توسط اسناد استفاده می‌شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در مدرسه‌های پزشکی تدریس می‌شدند. محصولات می‌توانند به درمانی هیکل کمک کنند، با این حال همه وقت باید بدانید کدام ممکن است باید به دلیل برای بی نظیر اشکال معامله با کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید هیکل را وادار به درمانی کنید. هیکل برای التیام شخصی به داروها تشکیل دهنده شخصی برای بهزیستی خواستن دارد کدام ممکن است شبیه به چهل ماده مغذی است کدام ممکن است در بالا اشاره کردن شد.