درخواستان وام ازدواج بخوانند – اعتبار نوین


صحابی گفت: از سال ابتدایی تا کنونی ازدواج برای ۳۶۴ هزار و ۵ نفر به میزان ۵۰۱ هزار میلیارد ریال، وام فرزندی ۲۶۵ هزار فقره ثروت به میزان ۱۰۶ هزار میلیارد ریال پرداخت شده است که به فرزندی ۵۳۳ هزار نفر و ازدواج ۵۳۰ نفر می‌رسد. هزار نفر است که به مرور تشکیل پرونده می‌دهند و مراحل اعطای وام پرداخت می‌شود و ۵ رقم آمار حدود ۵۵ تا ۶ درصد مصرف‌ها پاسخ داده شده است.

به مدیریت اعتبارات بانک مرکزی، گفته می‌شود که بررسی‌ها و پرداخت‌ها به مرور در حال افزایش و بانک‌ها نیز بر اساس دستور بانک مرکزی در خصوص اعتبار شرایط پرداخت و ارزیابی و معرفی یک مزمن را انجام می‌دهند.