دکس مدتومیدین Dexmedetomidine – اعتبار نوین


موارد مصرف داروی دکس مدتومیدین Dexmedetomidine

دکس مدتومیدین Dexmedetomidine

موارد مصرف دکس مدتومیدین

دکسمدتومیدین یک داروی تزریقی می باشد که در برخی از پروسه ها که نیاز به تزریق بیهوشی وجود دارد، باید در بیماران بستری تزریق شود. این دارو در مواردی که نیاز به القای سریع بیهوشی دارند، کاربرد دارد.
درمان دکسمدتومیدین به تنهایی اثر بیهوشی را القا نمی‌کند و در صورت نیاز می‌توان به داروهای کامل دیگر در کنار آن نیاز داشت.

دوز مصرفی دارو بر اساس وزن، سن و شرایط بیمار توسط پزشک متخصص محاسبه می شود.

مکانیزم اثر دکس مدتومیدین

-آگونیستی آدرنورسپتور آلفا-۲ همراه با انتخاب بیهوشی و آرامبخش (از طریق فعال سازی جی-پروتئین توسط آدرنورسپتور آلفا-۲ در ساقه مغز و در نتیجه توانایی آزاد نوراپی نفرین)
– انقباض خدمات (از طریق فعال کردن آدرنورسپتور آلفا-۲بی محیطی در دوز بالای دارو یا تزریق فوری دارو)