رئیس فدراسیون جهانی والیبال: بی صبرانه منتظر دیدن نیروی کار خانمها ایران در تفریحی های آسیایی هستم


به گزارش ایسنا را انتخاب کنید و انتخاب کنید به نقل اجتناب کرده اند مکان فدراسیون جهانی والیبال، فدراسیون والیبال ایران اختصاص داده شده به ارتقای مرحله نیروی کار سراسری والیبال برای گیمرها نیروی کار سراسری والیبال است کدام ممکن است {در این} راستا فدراسیون جهانی والیبال اختصاص داده شده شده است در این سیستم رشد جهانی والیبال، برای عالی سال معلم در نیروی کار های انتخابی در جاری حاضر. پیشرفت می دهد.

فدراسیون والیبال همراه خود حاضر مربیان برای ۱۲ ماه، حمایت اجتناب کرده اند نیروی کار سراسری والیبال بانوان ایران را در سال ۲۰۲۲ جهانی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید فدراسیون والیبال ایران معلم ایتالیایی الساندرا کامپدلی را کمک خواهد کرد که شما افزایش انجام این نیروی کار در مرحله بین‌المللی محدوده کرد.

فدراسیون والیبال ایران هم ورود این نیروی کار به ۱ کمپ تمرینی بی نظیر همراه خود پتانسیل ها گروه جهانی را تضمین کرده است. این نیروی کار علاوه بر این پیش فرض در تفریحی های آسیایی هانگژو ۲۰۲۲ در سپتامبر ۲۰۲۲ نمایندگی تنبل کدام ممکن است اولین حضور آنها {در این} مناسبت اجتناب کرده اند سال ۱۹۷۴ است.

دکتر آری گراسا رئیس فدراسیون جهانی والیبال {در این} باره ذکر شد: ما اختصاص داده شده به ارتقای مرحله والیبال {در سراسر} جهان در تفریحی های پسران را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانمها هستیم. بازی ما ذاتاً دارای اتصال جنسیتی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما می‌خواهیم مشخص باشیم کدام ممکن است این امر در رشد نیروی کار‌های پسران را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانمها {در سراسر} جهان منعکس می‌شود.

ما اجتناب کرده اند ساختار حمایتی خوش بینانه مربیان در کمک به نیروی کار سراسری خانمها ایران برای افزایش مرحله فنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاکتیکی شخصی خوشحالیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند اینکه آنها را در هانگژو ۲۰۲۲ ببینیم چگونه حرکت می‌کنند، سرگرمی زده‌ایم.

محمدرضا داورزنی رئیس فدراسیون والیبال ایران ذکر شد: همراه خود حمایت FIVB، معلم الساندرا کامپدلی اجتناب کرده اند ایتالیا می‌تواند به ما کمک تنبل به همان اندازه این سیستم‌های شخصی را برای والیبال بانوان ایرانی محقق کنیم. من می خواهم معتقدم والیبال تنها منطقه های ورزشی در ایران است کدام ممکن است ممکن است عالی کمپ تمرینی بی نظیر برای بانوان تحمیل تنبل کدام ممکن است این امر ممکن است موفقیت آنها را به راحتی تنبل. راهبرد فدراسیون والیبال ایران رشد برابری جنسیتی خانمها را انتخاب کنید و انتخاب کنید پسران در والیبال است.

آلساندرا کامپدلی، سرمربی نیروی کار ایران نیز ذکر شد: همراه خود این تعهد، من می خواهم معتقدم FIVB اجتناب کرده اند والیبال بانوان ایران را برای رشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید انبساط انجام می‌دهد. نیروی کار بانوان بزرگ شده ایران باید در سطح اول اجتناب کرده اند تذکر فنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاکتیکی پیشرفت تنبل به همان اندازه همراه خود بهتر از نیروی کار های آسیایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رقبا جهانی تنبل. آنها جدا از ورزش، باید در برخی تورنمنت ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید تفریحی های دلپذیر نمایندگی کنند به همان اندازه آنها را در کسب تخصص در سراسر جهان کمک تنبل.

انتهای پیام