رحمتی کدام ممکن است تغییر به فاجعه تبدیل می شود


نویسنده: صادق پارسا

آبگرفتگی آب گرفت

بارش برف زمستانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید باران بهاری امسال تا حد زیادی اجتناب کرده اند سالهای در گذشته بود.

در امتداد طرف این رحمت الهی با این حال مشکلات زیادی را برای تحمیل تحمیل کرده است.

یکی اجتناب کرده اند این مشکلات سیلاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید آبگرفتگی بود.

با این حال انگیزه آبگرفتگی در شهرها بویژه در اردبیل چیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید چرا هر ساله شاهد این موضوع هستیم؟

عرض کانال های شهری، لاغر نادرست معابر، ریختن پاکت را انتخاب کنید و انتخاب کنید پلاستیک هادر جوی‌ آب … اجتناب کرده اند جمله عومل تحمیل آبگرفتگی است.

گرچه شهرداری اردبیل اجتناب کرده اند ماه‌ها در گذشته به در نظر گرفته شده پاکسازی آنهار را انتخاب کنید و انتخاب کنید جوی‌ها {بوده است} ولی این انواع تعدادی از پابرجاست را نماد می‌دهد.

با این حال عدم ملاحظه به زیرساخت شهری یکی اجتناب کرده اند موضوعات می باشد کدام ممکن است در تعدادی از دهه جدیدترین مورد غفلت قرار گرفته است.

الگوی بارز این مراقبت نشده ها، سر ریز شدن های شهری به معابر کلی هنگام بارندگی است.

این مشکلات نماد می دهد کدام ممکن است سیستم شهری است کدام ممکن است شخصی باید منبعی برای مخلوط شدن آبهای سطحی باشد کدام ممکن است شخصی دچار اشکال شوید
بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید تولید دیگری جوابگوی شهری مشابه اردبیل نیست.

بنا بر مهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضروت موضوع را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمک به امور شهری شهرداری اردبیل در بودجه سال ۱۴۰۱، اعتباری برای مخلوط آوری آب های سطحی اندیشه در مورد شده است.

امید {می رود} در امتداد طرف ملاحظه مدیران شهری سایر گروه ها مرتبط همراه خود آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهری نیز در رفع این گام های مدیریتی بردند.