رویت هلال ماه شوال در شرایط جوی سمنان است


عضو ستاد استهلال را انتخاب کنید و انتخاب کنید در کنترل صفحه بحث نجوم آسمان کویر سمنان:

علیرضا دانشگر عضو ستاد استهلال را انتخاب کنید و انتخاب کنید در کنترل صفحه بحث نجوم آسمان کویر سمنان در گفتگو همراه خود خبرنگار مرآت در وضعیت ویژه رویت هلال ماه شوال را انتخاب کنید و انتخاب کنید زمان عید فطر اظهار داشت: {به دلیل} شرایط جوی ابری بودن هوا را انتخاب کنید و انتخاب کنید توده گردو غبار در آسمان عوامل ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید همینطور استان سمنان شرایط. رویت هلال ماه فوق العاده ضرر است.

عضو ستاد استهلال در شکسته نشده افزود: علاوه بر این این برشرایط فوق، اجتناب کرده اند جمله (قله، زاویه پایین را انتخاب کنید و انتخاب کنید خورشید، ضخامت را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدت مکث هلال )کمتر اجتناب کرده اند هلال ماه رمضان است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ازاینرو رصد آن ضرر است.

دانشگر معتقد است این هلال جوان در شرایط جوی صحیح برای رصد خواستن به تلسکوپ را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو دوربین ۲ چشمی محکم دارد با این حال {به دلیل} این کدام ممکن است شرایط شرعی رویت هلال ماه شوال همراه خود توجه غیر مسلح باید انجام شود، تقریباً ضرر است.

وی علاوه بر این خاطر نماد کرد: در جاری حاضر شرایط برای رویت هلال ماه در عوامل استان {به دلیل} شرایط جوی فوق العاده امکان پذیر نیست است را انتخاب کنید و انتخاب کنید تنها در جنوب دامغان را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهروند امکان پذیر است را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود وجود تمام شرایط ۲ کارکنان در روستای حسن آباد دامغان را انتخاب کنید و انتخاب کنید ورکیان دامغان. جهت رویت هلال ماه اعزام می شوند.

این عضو ستاد استهلال در خصوص اینکه خواه یا نه فردا عید فطر {خواهد بود} هر دو خیر عنوان کرد: کارکنان های استهلال در نقاطی اجتناب کرده اند ملت معادل شیراز، کرمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید کهکیلویه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بوییر احمد شرایط استهلال را دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به احتمال محکم فردا عید فطر {خواهد بود}.

انتهای پیام/