سخنان بی پرده امام جمعه شهرستان بهمئی با مردم


نظر :

سخنان بی پرده امام جمعه شهرستان بهمئی با مردم

سخنان بی پرده امام جمعه شهرستان بهمئی با مردم / صحبت های آتشین وهشدار امام جمعه شهرستان بهمئی به مسئولین وقت:

#بهمئی_شهر_من

#تریبون_زاگرس_بهمئی

#یوسف_افروغی

#امام_جمعه_بهمئی

نویسنده: