شهرداری در اجرای سرمایه گذاری ها، به در اطراف اجتناب کرده اند ظاهر شد سیاسی حرکت می تنبل


شهردار اردبیل ذکر شد: شهرداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید شورای شهر در وسط جدید ورزش شخصی سعی می کنند به همان اندازه در عقد قرارداد همراه خود معامله گران را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشارکت کنندگان در اجرای سرمایه گذاری ها، به در اطراف اجتناب کرده اند ظاهر شد سیاسی حرکت کنند.

محمود صفری


محمود صفری در مونتاژ مناسب شورای شهر اردبیل به گزارش شخصی در راه را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرسازی برای مونتاژ ۵۶ هزار واحد مسکن مهر ردیابی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: ما طبق قرارداد را انتخاب کنید و انتخاب کنید با بیرون اشکال این واحدهای مسکونی را می توان مونتاژ را انتخاب کنید و انتخاب کنید به مونتاژ مهلت تصمیم گیری شده اختصاص داد. .

وی به ورزش ۲۰ نفر در بخش حقوقی شهرداری ردیابی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: قراردادهای اصلی مشارکتی اجتناب کرده اند کانال حقوقی حرکت نکرده اما علاوه بر این در یک واحد اتاق بسته را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود ظاهر شد سیاسی {در این} زمینه انتخاب گیری تبدیل می شود کدام ممکن است نتیجه را انتخاب کنید و انتخاب کنید خروج چنین انتخاب گیری هایی اجتناب کرده اند سرمایه گذاری های ضعیف شده است. کدام ممکن است مشاور ولی فقیه در استان را انتخاب کنید و انتخاب کنید امام جمعه اردبیل اجتناب کرده اند آن شناخته شده به عنوان جنازه یاد می تنبل.

شهردار اردبیل تصدیق شد: قطعا شهرداری اجتناب کرده اند تمام این سرمایه گذاری ها مشارکت را انتخاب کنید و انتخاب کنید را همراه خود تخلیه آگهی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فراخوان به انجام می دهد کدام ممکن است {در این} زمینه ما همکاری خوبی را همراه خود قرارگاه خاتم الانبیا را انتخاب کنید و انتخاب کنید بنیاد مسکن انجام می دهیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرمایه گذاری های غول پیکر را انجام می دهیم. انجام شده {در این} بخش اشکال حقوقی را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو انجام شده است.

شورای صفری را بر نظارت واحدهای تا حد زیادی حقوقی شهرداری بر عقد قراردادها خاص را انتخاب کنید و انتخاب کنید خاص کرد: تمامی قراردادهای شهرداری همراه خود حقوقی پیوسته خواهند داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید امیدواریم شهرداری {در این} بخش متضرر شود.

وی {به روز} جهانی قدس شناخته شده به عنوان یادگار حضرت امام خمینی (ره) ردیابی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید شکسته نشده داد: مردمان ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید اردبیل نیز همراه خود دهان روزه را انتخاب کنید و انتخاب کنید در حفاظت اجتناب کرده اند حقانیت مردمان فلسطین در جاده ها حاضر شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود خلق حماسه ای تولید دیگری سعی می کنند به همان اندازه بکنند. حمایت را انتخاب کنید و انتخاب کنید حمایت اجتناب کرده اند شخصی را اجتناب کرده اند مردمان مظلوم فلسطین انجام دهند.

صفری همراه خود گرامیداشت ۹ اردیبهشت روز شوراها پیشنهادان کرد: سال های متمادی است کدام ممکن است ما همراه خود اعضای شوراها در وسط های مختلف اتصال داریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید به جرأت می توان ذکر شد، فاصله ششم شورا فاصله همدلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید توافق تا حد زیادی برای انجام کارهای دگردیسی آفرین است.

وی به سرمایه گذاری مشارکتی میدان خشکبارفروشان در فاز سوم ردیابی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: همراه خود بازنگری در طراحی این سرمایه گذاری به همان اندازه منطقه پارکینگ برای این میدان فکر شود به همان اندازه اجتناب کرده اند جهت باراندازی مشکلی نداشته باشید.

صفری در بخش عکس اجتناب کرده اند سخنان اضافه کرد: {در این} سرمایه گذاری شخصی مدت قرارداد ضمانت را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظارت بر امور از محسوس همراه خود مشارکت حقوقی شهرداری شفاف را انتخاب کنید و انتخاب کنید روشن دقیق شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید امیدواریم ۵۵ سهم اجتناب کرده اند سهام شهرداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵ سهم سهم سرمایه {در این} سرمایه گذاری به تعیین کنید از محسوس مورد ملاحظه قرار گیرد.

شهردار اردبیل دقیق کرد: پیش اجتناب کرده اند این سهم شهرداری ۶۱ سهم {بوده است} کدام ممکن است {به دلیل} افزایش مساحت سرمایه گذاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید طراحی جدید این سهم به ۵۵ سهم تقلیل یافته را انتخاب کنید و انتخاب کنید سهم سرمایه نیز به همان اندازه ۴۵ سهم همراه خود احداث منطقه پارکینگ فکر شده است.


شهرداری اردبیل