لورازپام Lorazepam – اعتبار نوین


موارد مصرف داروی لوراازپام Lorazepam

لورازپام لورازپام

لورازپام لورازپام

موارد مصرف لورازپام

این دارو به طور کوتاه مدت دردرمان اختلالات کمکی،به عنوان دارو در درمان بیماری همراه با افسردگی روانی،بی خوابی و عمل صرعی به کار می رود.

مکانیسم اثر لورازپام

لورازپام مانند سایر بنزودیازپین ها با گیرنده های GABA گاما آمینو بوتیریک اسید هم پوشانی دارد. این گیرنده ها در مغز آسیب ای پراکنده هستند. اتصال به جایگاه های گابا باعث می شود که انتقال می دهد این عامل را انتقال دهد. این ارتباط باعث باز شدن کانال کلراید بر روی رسپتور می شود و باعث پلاریزاسیون نرون می شود.
به نظر می رسد بنزودیازپین اثر توانایی گابا را تقویت می کند و از این راه انتشار حرکت نورون ها را در بسیاری از مناطق مغزی کاهش می دهد.

فارماکوکینتیک لورازپام

از طریق خورا کی به خوبی جذب می شود .متابولیسم آن از طریق کبد و دفع آن از طریق کلیه می باشد .این دارو به میزان بالایی به پروتئین های پلاسما اتصال می یابد .نیمه عمر پلاسمایی آن ۲۰-۱۰ساعت است.زمان لازم برای رسیدن به اوج پلاسمایی از راه خوراکی ۶-۱ ساعت است .زمان شروع اثر دارو پس از مصرف یک مقدار از راه خوراکی به سرعت جذب آن، وپس از مصرف مقادیر متعدد به سرعت ومیزان تجمع دارو به نوبه خود به نیمه عمر دفع و کلیرانس. آن بستگی دارد .