مدارس هشتجین غیرحضوری شد – شهرخوان


درک خلخال ذکر شد: در پی تبصره تعدادی از قلاده گرگ، مدارس شهر هشجین به همان اندازه نوک هفته غیرحضوری شد.

مدارس هشتجین


سیدجواد یحیی زاده در مخلوط خبرنگاران اظهار کرد: در پی تبصره تعدادی از قلاده گرگ در شهر هشجین، مدارس این شهر به همان اندازه نوک هفته غیرحضوری شد.

وی افزود: این انتخاب همراه خود حضور در برابر این دفاع کردن اجتناب کرده اند داده ها‌آموز را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود هدف مقابله را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریت این حیوانات گرفته شده است.

رئیس خلخال دقیق کرد: همراه خود هدف محافظت جان ساکنان، کارکنان‌های عملیاتی جو زیست شهرستان خلخال در قلمرو گشت‌زنی می‌کنند به همان اندازه اجتناب کرده اند حمله بالقوه گرگ به مانع جلوگیری کنند.

یحیی‌زاده ذکر شد: هفته پیش ۲ گرگ تعدادی از شهروند هشجینی را زخمی کرده بودند.


دانش آموز مدرسه