نمایشگاهی برای تجلیل اجتناب کرده اند آثار هنری “گوشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید استخوان”
نمایشگاهی در مؤسسه تحقیقاتی گتی در l. a. تعدادی از عکس بلافاصله جالب اجتناب کرده اند آناتومی انسان اجتناب کرده اند رنسانس به همان اندازه در این زمان را حاضر می دهد.