ورتیپورفین Verteporfin – اعتبار نوین


موارد مصرف داروی ورتیپورفین Verteporfin

  ورتیپورفین Verteporfin

موارد مصرف ورتیپورفین
ورتپورفین

در درمان فتودینامیک دژنراسیون ماکولار وابسته به سن کاربرد دارد. این دارو در سلولهای آندوتلیال بدنی خونی در حال رشد از جمله خونی شبکیه تجمع می کند و در هنگام فعال شدن توسط نور باعث ایجاد انسدادهای موضعی می شود و این امر باعث ایجاد جمعیت جدید و کاهش سیر نقصان تبینی می شود. شود. به صورت انفوزیون داخل وریدی طی ۱۰ دقیقه و با دوز mg/m 6 تجویز می شود و ۱۵ دقیقه بعد از شروع انفوزیون با نور لیزر با طول موج ۶۸۹ نانومتر پیگیری می شود. دوز نوردهی پیشنهادی j/cm50 طی ۸۳ ثانیه می باشد و درمان را می توان هر ۳ ماه تکرار نمود. از این دارو در اختلالات دیگر مانند نئوپلاسم های بدخیم نیز استفاده می شود.

فارماکوکینتیک ورتیپورفین

متعاق نیمه کار حذف داخل وریدی عمر نهایی پلاسمایی آن ۵ تا ۶ ساعت می باشد. میزان اتصال به حدود ۹۰% می شود و در مصرف متابولیزه می شود و از طریق صفرا مدفوع دفع می شود که ممکن است به صورت تغییر نکرده باشد. از یک درصد دوز تشجویزی از طریق عفونت دفع می شود.ش