پشت گزارش ما در مورد مسدود کننده های بلوغ


از آنجایی که تعداد فزاینده‌ای از نوجوانانی که خود را تراجنسیتی می‌شناسند، داروهایی برای جلوگیری از بلوغ تجویز می‌کنند، این درمان به منبع سردرگمی و بحث‌انگیز تبدیل می‌شود.

ما ماه‌ها صرف بررسی شواهد علمی، مصاحبه با پزشکان در سراسر جهان و صحبت با بیماران و خانواده‌ها کردیم.

در اینجا نگاهی دقیق تر به آنچه پیدا کردیم → است