چرا FDA داروهای خالص را انتخاب کنید و انتخاب کنید معامله با را سرکوب می تنبل؟

گروه وعده های غذایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارو (FDA) برای مدیریت داروها را انتخاب کنید و انتخاب کنید محصولات غذایی در آمریکا طراحی شده است. همراه خود آزمایش را انتخاب کنید و انتخاب کنید ترتیب این کالاهای مصرفی، FDA مدیریت می تنبل کدام ممکن است چه محصولاتی وارد بازار می شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید چه داروهایی را پزشکان پزشکی می توانند برای مبتلایان تجویز کنند. FDA کدام ممکن است در دستور تواند به شما کمک کند دفاع کردن اجتناب کرده اند سلامت خوردن کننده طراحی شده بود، به نهاد بزرگتری در یک واحد مقامات فدرال تغییر شده است کدام ممکن است از نزدیک تحمل تأثیر نمایندگی های غول پیکر را انتخاب کنید و انتخاب کنید ثروتمندی است کدام ممکن است دائماً افسران دولتی را برای حفاظت اجتناب کرده اند مزیت شخصی سرسرا می کنند. اجتناب کرده اند آنجایی کدام ممکن است FDA داروها را کدام ممکن است یکی اجتناب کرده اند سودآورترین محصولات در آمریکا است، ترتیب می تنبل، نمایندگی های داروسازی هزاران و هزاران دلار برای در دسترس بودن محصولات شخصی به بازار ارزش کرده اند. اجتناب کرده اند آنجایی کدام ممکن است FDA ساده ممکن است داروها را انتخاب کنید و انتخاب کنید معالجه هایی را کدام ممکن است اجتناب کرده اند مناطق تحمل مدیریت (را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹ شخصیت) منشاء می گیرند، ترتیب تنبل، آنها ادعا ای را در قوانین تصویب کرده اند کدام ممکن است ساده داروها را انتخاب کنید و انتخاب کنید جراحی می توانند اجتناب کرده اند بیماری جلوگیری را انتخاب کنید و انتخاب کنید معامله با کنند. چون آن است در کتاب معامله با‌های خالص نوشته کوین ترودو آمده است، گروه وعده های غذایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید داروی آمریکا همراه خود امتحان شده برای مدیریت خوردن داروها، سودآور به سرکوب هر کس معامله با‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید معامله با‌های خالص شده است.

اگرچه FDA بر ایمنی اجتناب کرده اند ساکنان هدف اصلی دارد، با این حال {به دلیل} مدیریت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ترتیب داروهای خالص، سودآور به نادیده تکل هر گونه معامله با را انتخاب کنید و انتخاب کنید معامله با خالص متنوع تبدیل می شود. معامله با‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید معامله با‌های حال در شخصیت ۹ قابل ترتیب را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹ پرونده اختراع هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همین دلیل FDA نمی‌تواند قطعا ارزش آن را دارد ساخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوردن محصولات را مدیریت تنبل. این دلیل است، FDA {نمی تواند} معامله با های خالص را مورد استفاده قرار گیرد توسط مردمان برای معامله با هر دو معامله با {بیماری ها} هر دو شرایط پاک تنبل. ساده نمایندگی های داروسازی قابلیت ترتیب ساخت دارو را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحمیل منصفانه محصول تدریجی را دارند. همراه خود تحمیل منصفانه محصول همگن، FDA ممکن است استفاده اجتناب کرده اند آن را دسترس در بازار ترتیب تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید این داروها را مورد استفاده قرار گیرد عموم تایید تنبل. {در این} راستا، FDA سودآور به ترتیب گلوله کردن دارو می‌شود، با این حال اجتناب کرده اند پتانسیل معامله با‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید معامله با‌های خالص نیز ناتوان است. چون آن است در کتاب معامله با های خالص کوین ترودو دلیل داده شده است، غفلت اجتناب کرده اند معامله با ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید معامله با های خالص در مقابل حاضر بهتر از معامله با قابل دستیابی برای خوردن کنندگان، تنها اجتناب کرده اند صنایع داروسازی دفاع کردن می تنبل.

شناخته شده به عنوان یکی اجتناب کرده اند بهترین را انتخاب کنید و انتخاب کنید ثروتمندترین صنایع در آمریکا، نمایندگی های دارویی شرایطی را در FDA تحمیل می کنند کدام ممکن است در مقابل مردمان، ساده اجتناب کرده اند صنایع داروسازی دفاع کردن می تنبل. نمایندگی‌های غول پیکر دارویی میلیون‌ها دلار را صرف ساخت محصولات می‌کنند به همان اندازه اجتناب کرده اند طریق درهای FDA به بازو خوردن‌کنندگان برود. چه این محصولات دارای سطح مدل ای باشند هر دو ۹، این نمایندگی ها به درآمد هستند، ۹ لزوما سلامت خوردن کننده. از هر لحاظ، نمایندگی های داروسازی، کسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارهای انتفاعی هستند کدام ممکن است عمدتاً اجتناب کرده اند کالا داروهای پرونده شده شخصی درآمد می برند. این نمایندگی‌ها همراه خود تأثیرگذاری بر گروه وعده های غذایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارو را انتخاب کنید و انتخاب کنید افسران دولتی اجتناب کرده اند طریق سرسرا‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحقیقات دارویی، توانسته‌اند محیطی را تحمیل کنند کدام ممکن است تنها داروهای دارای حق پرونده اختراع مورد استفاده قرار گیرد بر روی مبتلایان وارد بخش‌های علوم پزشکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیمارستان‌ها شوند. به دلیل، FDA در مقابل محافظت بهزیستی خوردن کننده، اجتناب کرده اند درآمد نمایندگی های دارویی دفاع کردن می تنبل. کوین ترودو در کتاب معامله با های خالص شخصی دلیل می دهد کدام ممکن است FDA ساده به ترتیب داروها کنجکاوی مند است را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوردن کننده را به حفاظت اجتناب کرده اند سلامت شخصی می گذارد. او علاوه بر این دلیل می‌دهد کدام ممکن است اجتناب کرده اند آنجایی کدام ممکن است FDA سلامت خوردن‌کننده را ترتیب نمی‌تنبل، هر شخص در محدوده معامله با را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارویی کدام ممکن است کبریت همراه خود خواستن شخص باشد آزاد است.