ما مراحل بهبود رابطه شما با غذا را آموزش خواهیم داد و به شما می آموزیم که چگونه یک رابطه جدید ایجاد کنید که امکان رشد ، ثبات و حمایت را فراهم کند.

می توانید از کارگاه آموزشی رایگان ما دیدن کنید تا یاد بگیرید چگونه با انتخاب های غذایی خود تعادل بیشتری داشته باشید تا از خوردن غذاها و وسواس رژیم غذایی فارغ باشید ، وزن متعادلی داشته باشید و رابطه مثبتی با غذا در بدن خود برقرار کنید.