کارشناسان می گویند که تست های منجمد کرونا هنوز ممکن است کار کنندارائه شده توسط امی جی. Mathers، استادیار پزشکی و آسیب شناسی در دانشکده پزشکی دانشگاه ویرجینیا، قیاسی را انجام می دهد: وقتی یک تخم مرغ می پزید، نمی توانید آن را لغو کنید. تست هایی که محققان تا دمای شدید گرم کردند، نسبت به نمونه های مثبت حساسیت کمتری داشتند. اما ماترز اضافه کرد که وقتی منجمد می شود، شواهد نشان می دهد که این آزمایش ها هنوز در دمای اتاق قابل استفاده هستند.