کنوانسیون سراسری به رویداد روز جهانی تصرف ذهنی برگزار تبدیل می شود


همراه خود ملاحظه به اهمیت تصرف ذهنی در تجاری سازی دستاوردهای فناورانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایمنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رشد بازار محصولات را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرکت ها اطلاعات بنیان در موجود در را انتخاب کنید و انتخاب کنید خارج اجتناب کرده اند ملت، صندوق نوآوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید شکوفایی کمک های بلاعوض را برای حمایت اجتناب کرده اند حقوق تصرف ذهنی حاضر می تدریجی کدام ممکن است تحریک کردن شد. در سال ۱۹۹۸

اجتناب کرده اند سوی تولید دیگری، رشد سنت تصرف ذهنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش توجه اجتناب کرده اند حقوق تصرف مذهبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید معاهدات بین‌المللی، عملکرد اصلی‌ای در موفقیت نمایندگی‌ها در تعیین را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایمنی اجتناب کرده اند این دارایی‌های ارزشمند دارد.

در همین راستا، صندوق نوآوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید شکوفایی همراه خود همکاری وسط تصرف ذهنی گروه گزارش اسناد را انتخاب کنید و انتخاب کنید املاک ملت، کنفرانس سراسری بزرگداشت روز جهانی تصرف ذهنی را همراه خود مانترا «تصرف ذهنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کودکان: نوآوری برای بلند مدت» برگزار می تدریجی. “. . بینندگان این کنوانسیون به چند بخش دانشجویان، مخترعان جوان (۱۵ به همان اندازه ۲۴ سال)، پژوهشگران، اساتید را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانشجویان قطع می شوند.

بر مقدمه فراخوان آشکار شده اجتناب کرده اند کنجکاوی مندان دعوت شد آثار را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقالات شخصی را همراه خود ملاحظه به موضوعات زیر اجتناب کرده اند طریق نامه الکترونیکی به دبیرخانه کنوانسیون کشتی نمایند.

موضوعات بخش اطلاعات آموز در قالب مخلوط کردن، طراحی، فیلم هر دو انیمیشن برای ادغام کردن «یکی اجتناب کرده اند شخصیت های داستان مخترع است»، «الگو تعیین کنید گیری مفهوم برای نوجوان»، «موضوع کار منصفانه الگوی ای اجتناب کرده اند تصرف مذهبی، «راه رفع های خلاقانه برای مشکلات روزمره» در دانشگاه هر دو خانه «اختراعاتی کدام ممکن است ضرر غول پیکر را رفع می تدریجی»، «معایب استفاده اجتناب کرده اند کالاهای تقلبی»، «ابزار مبتکر برای امتیازات آموزشی»، «حاضر خلاقیت های علاقه آموزشی» موجود است. » را انتخاب کنید و انتخاب کنید «ایمنی اجتناب کرده اند مفهوم های خلاقانه».

کنجکاوی مندان می توانند آثار را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقالات شخصی را همراه خود مشخصات خصوصی شخصی به همان اندازه ۳۰ فروردین ۱۴۰۱ کشتی کنند.

بر مقدمه این فراخوان، مخترعان جوان ۱۵ به همان اندازه ۲۴ ساله کدام ممکن است طی سال‌های ۱۳۹۸ به همان اندازه ۱۴۰۰ سودآور به گزارش اختراع شده‌اند نیز می‌توانند کمتر از به همان اندازه ۵ اردیبهشت ماه، مدارک رسیدن تجاری‌سازی اختراع هر دو ساخت محصول آخرین را حاضر کنند. ۱۴۰۱.

علاوه بر این اساتید، دانشجویان را انتخاب کنید و انتخاب کنید پژوهشگران می‌توانند در زمینه‌های «تصرف مذهبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید استارت‌آپ‌ها»، «استانداردهای اعتبارسنجی علامت تجاری»، «اجرای تضمین‌شده علامت تجاری»، «حمایت اجتناب کرده اند نمادها معروف در قوانین را انتخاب کنید و انتخاب کنید رویه‌های حقوقی»، «ملت ها» را انتخاب کنید و انتخاب کنید «مشکل‌ها» آثار شخصی را حاضر دهند. را انتخاب کنید و انتخاب کنید تکنیک‌هایی برای جلوگیری اجتناب کرده اند سوئیچ علامت‌ها” شناسایی‌های تجاری به تماس گرفتن‌های رایج” کمتر از به همان اندازه ۳۱ مه ۱۴۰۱.