۵۱۱: دکتر آمیشی جها در مورد بحران توجه و پرورش ذهن آگاهیاپیزود امروز همه چیز درباره بحران توجه، پرورش ذهن آگاهی و توسعه تمرینات ذهنی اوج است. من اینجا با دکتر آمیشی جها، استاد روانشناسی در دانشگاه میامی هستم. او همچنین به عنوان مدیر علوم اعصاب متفکرانه برای ابتکار تحقیق و تمرین ذهن آگاهی، که در سال ۲۰۱۰ یکی از بنیانگذاران آن بود، خدمت می کند.