Moderna و IAVI کارآزمایی بالینی واکسن آزمایشی HIV را راه اندازی کردنداین شرکت در بیانیه ای گفت: “به طور گسترده به عنوان هدف واکسیناسیون HIV در نظر گرفته می شود، و این اولین گام در این فرآیند است.” چهل و هشت شرکت کننده یک یا دو دوز از واکسن را دریافت می کنند که ۳۲ نفر از آنها یک واکسن تقویت کننده نیز دریافت می کنند. هشت داوطلب دیگر فقط تقویت کننده را دریافت خواهند کرد.